Giấy xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Giấy xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 13/03/2019 15:35

Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 13/03/2019 15:34

Chương trình đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chương trình đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 13/03/2019 15:33

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

  • 08/03/2019 16:34

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

  • 07/03/2019 10:38

Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

  • 28/02/2019 15:36

Báo cáo Tài chính Văn phòng Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Báo cáo Tài chính Văn phòng Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

  • 28/02/2019 15:35

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  • 18/02/2019 17:15

PECC3 đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Điện Việt Nam

Đó là khẳng định của ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (1979-2019), ngày 13/2.

  • 18/02/2019 13:35

Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn

  • 21/01/2019 16:33