THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nội dung Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng
Thông báo Giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng
Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn
Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3)
Công bố giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 - Nguyễn Duy Bình
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn