QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Nội dung Tải về
Quy chế quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3
Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sửa đổi lần 8)
Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sửa đổi lần 7)
Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sửa đổi lần 6)
Bản cáo bạch
Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (Sửa đổi lần 5)
Quy chế khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.
Quy trình phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và TGĐ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.
Điều lệ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 (Sửa đổi lần 4)
Quy chế bầu thành viên hội đồng quản trị và bổ nhiệm cán bộ quản lý EVNPECC3