NHIỆT ĐIỆN

Cung cấp dịch vụ trọn gói từ lập quy hoạch, F/S, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, xét thầu, thương thảo để ký hợp đồng, quản lý dự án, giám sát thi công, thử nghiệm chạy thử, nghiệm thu và đưa tổ máy vào vận hành thương mại.

 

 

Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3


Thông tin dự án

Tư vấn toàn bộ quá trình thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện gồm:

 - Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm: lập, thẩm tra quy hoạch địa điểm, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế xây dựng (gồm Thiết kế sơ bộ cho trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Thiết kế cơ sở cho trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi).

 - Giai đoạn thực hiện dự án gồm: lập, thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác), dự toán xây dựng; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá và lựa chọn nhà thầu xây dựng; giám sát thi công xây dựng; thanh toán khối lượng hoàn thành; nghiệm thu công trình và công việc cần thiết khác.

 - Giai đoạn kết thúc dự án: quyết toán hợp đồng, bảo hành công trình xây dựng.

 

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở BẢNG SAU / LIST OF IMPLEMENTED PROJECTS 

Chú thích / Note:

QH:            Quy hoạch địa điểm

BCNCTKT: BCNC tiền khả thi

TĐC:           Báo cáo đền bù tái định cư

TMĐT:         Tổng mức đầu tư

TKKT:          Thiết kế kỹ thuật

GSTC:         Giám sát thi công xây dựng

TTĐL:          Trung tâm điện lực

KS:           Khảo sát

BCNCKT: Báo cáo nghiên cứu khả thi

ĐTM:        Báo cáo đánh giá tác động môi trường

TKCS:      Thiết kế cơ sở

BOT:         Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao

CĐT:         Chủ đầu tư

NMĐ:        Nhà máy điện

Pre-Fs: Pre-feasibility study

FS:       Feasibility study

RP:       Resettlement plan

EIA:      Enviromental impact assessment

PC:       Power complex

TPP:     Thermal power plant

CCPP:  Combined-cycle power plant

 

Stt
No
Dự án
Project

 

Công suất
Capacity
CĐT
Owner
QH
Planning
KS
Investi
-gation
BC
NCKT
FS
TĐC
RP
ĐTM
EIA
TKCS
Basic
Design
TMĐT
Cost Est.
TKKT
FEED
GSTC
Const.
Supervision

  I. NMĐ Đốt Than / COAL-FIRED THERMAL POWER PLANT PROJECTS

1 TTĐL Nghi Sơn
Nghi Son PC
1800MW EVN 2004 2004              
2 NMĐ Nghi Sơn 1
Nghi Son 1 TPP
2x300MW EVN   2006 2006 2006 2006 2006 2006 2008 2014
3 NMĐ BOT Nghi Sơn 2
Nghi Son 2 BOT TPP
2x600MW Marubeni
&Kepco
  2014 2014   2014 2014 2014    
4 TTĐL Quảng Trạch
Quang Trach PC
2400MW PVN 2008 2008              
5 TTĐL Quảng Trị
Quang Tri PC
2400MW MOIT 2013 2013              
6 TTĐL Long Phú
Long Phu PC
4400MW PVN 2007 2007              
7 NMĐ Long Phú 1
Long Phu 1 TPP
2x600MW PVN   2008 2008 2008 2008 2008 2008    
8 NMĐ BOT Long Phú 2
Long Phu 2 BOT TPP
2x600MW TATA Power   2015 2015   2015 2015 2015    
9 NMĐ Vĩnh Tân 4
Vinh Tan 4 TPP
2x600MW EVN                 Ongoing
10 NMĐ Vĩnh Tân 4 MR
Vinh Tan 4 Ext. TP
1x600MW EVN     2015   2015 2015 2015   Ongoing
11 NMĐ Duyên Hải 3
Duyen Hai 3 TPP
2x600MW EVN   2009 2009 2009 2009 2009 2009   Ongoing
12 NMĐ Duyên Hải 3 MR
Duyen Hai 3 Ext. TPP
1x600MW EVN   2013 2013   2013 2013 2013 2015  
13 NMĐ Sông Hậu 1
Song Hau 1 TPP
2x600MW PVN   2009 2009 2009 2009 2009 2009    
14 NMĐ Sơn Động
Son Dong TPP
2x100MW Vinacomin                 2010
15 NMĐ Mạo Khê
Mao Khe TPP
2x220MW Vinacomin                 2013

  II. NMĐ TUABIN KHÍ / COMBINED CYCLE POWER PLANT PROJECTS

1 NMĐ Khí Ô Môn IV
O Mon IV CCPP
750MW EVN   2007 2007 2007 2007 2007 2007 2010 Ongoing
2 Đuôi hơi Phú Mỹ 2.1
Phu My 2.1 Extension Add-on, CCPP
165MW EVN   2002 2002 2002 2002 2002 2002   2005
3 NMĐ Khí Bà Rịa
Ba Ria 306-2, 56 MW, CCPP
56MW EVN   1998 1998   1998 1998 1998 1999 2001