MÔI TRƯỜNG

+ Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường;

+ Đánh giá tác động xã hội;

+ Kế hoạch bồi thường và tái định cư;

+ Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, ...

+ Phục vụ phát triển các dự án điện