Bài hát truyền thống Công đoàn VN

Video giới thiệu CTY

Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Quan Hệ Cổ Đông Đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN


2018

 - Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 - Giấy xác nhận tham dự

 - Giấy ủy quyền 

 - Chương trình Đại hội

 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

 - Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và Triển khai kế hoạch năm 2018

 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018

 - Báo cáo của Ban kiểm soát  

 - Tờ trình Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018

 - Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018

 - Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và Tiền lương, thù lao kế hoạch cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2018 

 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán

 - Tờ trình Đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm danh Tổng Giám đốc

 - Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

 - Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

 

 

 

 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017


 - Nghị quyết số 0189/NQ-HĐQT Hội đồng Quản trị

 - Thông báo về ngày đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 - Thông báo mời họp 

 - Giấy xác nhận tham dự

 - Giấy Ủy quyền 

 - Chương trình Đại hội

 - Tờ trình về việc: phát hành cổ phiếu cho cổ đông đang hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

 -  Quyết định thành lập Ban đón tiếp cổ đông ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2017

 - Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2017

 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 - Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)

 - Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

 - Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 

 - Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 

 - Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 - Giấy Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị

 - Giấy Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát

 - Thư ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

 - Thư Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2022

 - Sơ yếu lý lịch Dùng cho các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

 - Các tờ trình

 - Các báo cáo 

 

 

 

 

 

 

Năm 2016

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát 

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

- Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Các tờ trình

 

 

 

 

 

Năm 2015

- Giấy mời tham dự Đại Hội.

- Chương trình Đại Hội.

- Giấy xác nhận tham dự Đại Hội.

- Giấy ủy quyền.

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại ĐHCĐ thường niên 2015.

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2014 và kế hoạch Tài chính năm 2015. 

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014).

- Các tờ trình. xem chi tiết

- Bảng đối chiếu sửa đổi điều lệ lần 5.

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đồng thường niên 2015.