ĐẠI HỘI CĐĐL VN KHÓA V NHIỆM KỲ 2018 - 2023


Video giới thiệu CTY


Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Quan Hệ Cổ Đông Đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN


 

 

 

 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017


 - Nghị quyết số 0189/NQ-HĐQT Hội đồng Quản trị

 - Thông báo về ngày đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 - Thông báo mời họp 

 - Giấy xác nhận tham dự

 - Giấy Ủy quyền 

 - Chương trình Đại hội

 - Tờ trình về việc: phát hành cổ phiếu cho cổ đông đang hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

 -  Quyết định thành lập Ban đón tiếp cổ đông ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2017

 - Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2017

 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 - Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)

 - Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

 - Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 

 - Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 

 - Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 - Giấy Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị

 - Giấy Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát

 - Thư ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

 - Thư Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2022

 - Sơ yếu lý lịch Dùng cho các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

 - Các tờ trình

 - Các báo cáo 

 

 

 

 

 

 

Năm 2016

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát 

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

- Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Các tờ trình

 

 

 

 

 

Năm 2015

- Giấy mời tham dự Đại Hội.

- Chương trình Đại Hội.

- Giấy xác nhận tham dự Đại Hội.

- Giấy ủy quyền.

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại ĐHCĐ thường niên 2015.

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2014 và kế hoạch Tài chính năm 2015. 

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014).

- Các tờ trình. xem chi tiết

- Bảng đối chiếu sửa đổi điều lệ lần 5.

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đồng thường niên 2015.