Trang Chủ Giám Sát

Giám sát thi công

Thứ hai, 27 Tháng 8 2012 10:34

Giám sát thi công xây lắp Nhà máy điện Bourbon, tỉnh Tây Ninh (25MW), Amata, tỉnh Đồng Nai (120MW) và nhà máy nhiệt điện Sơn Động tỉnh Bắc Giang (220MW), nhà máy thủy điện Srêpok 4 Đắc Lắk (80MW).

Giám sát xây dựng đập RCC thủy điện Bản Chát

Đang giám sát thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (30MW), Mạo Khê (440MW); Nhà máy điện Nghi Sơn 1 (2x300MW), các dự án xây dựng Nhà máy thủy điện như : Đồng Nai 3 (180MW), Đồng Nai 4 (340MW), Đồng Nai 5 (150MW), Bản Chát (220MW), Sông Giang 2 (37MW), Srêpok 4 (80MW).