Trang Chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội Đồng Quản Trị bao gồm các thành viên sau:

-    Ông Thái Tuấn Tài - Chủ tịch HĐQT

-    Ông Nguyễn Phú Gia - Ủy viên HĐQT

-    Ông Tôn Thất Hùng - Ủy viên HĐQT

-    Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Ủy viên HĐQT

Ban Kiểm Soát bao gồm các thành viên sau:

-    Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát

-    Bà Nguyễn Minh Hiếu - Thành viên ban Kiểm soát

-    Ông  Nguyễn Văn Thiện - Thành viên ban Kiểm soát