Báo cáo Tài chính của đơn vị Kế toán Cấp trên Quý I năm 2019

Báo cáo Tài chính của đơn vị Kế toán Cấp trên Quý I năm 2019

  • 19/04/2019 11:00

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý I năm 2019

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý I năm 2019

  • 19/04/2019 10:55

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 29/03/2019 15:00

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 29/03/2019 14:55

PECC3/CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 20 NĂM VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG (11/3/1999 – 11/3/2019)

Ngày 02/02/2009 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) đã có Quyết định số 0040/TVĐ3-QĐ thành lập Chi nhánh miền Trung trực thuộc Công ty CPTVXD điện 3 và bổ nhiệm ông Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn làm giám đốc.

  • 20/03/2019 13:45

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo của Ban kiểm soát

  • 19/03/2019 15:30

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

  • 19/03/2019 10:13

Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

  • 19/03/2019 09:29

Báo cáo Tình hình tài chính năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019

Báo cáo Tình hình tài chính năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019

  • 19/03/2019 09:28

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 13/03/2019 15:36