TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Tầm nhìn 

"EVNPECC3 sẽ trở thành công ty tư vấn và thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt nam và khu vực, cung cấp dịch vụ chất lượng và uy tín cho khách hàng trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng".

Sứ mệnh 

"EVNPECC3 cung cấp các giải pháp xây dựng hiệu quả và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp với đội ngũ có năng lực cao, tinh thần đồng đội, góp phần phát triển kinh tế đất nước".

Giá trị cốt lõi

  • Chính trực - Tin cậy;
  • Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả;
  • Học hỏi - Phát triển;
  • Đoàn kết - Hợp tác - Thân thiện.

Thực hiện Văn hóa của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 giúp chúng ta tạo ra sự chung lòng của tất cả thành viên trong Công ty để cùng nhau phấn đấu vì một lý tưởng:

 

"EVNPECC3 sẽ trở thành công ty tư vấn và thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt nam và khu vực, cung cấp dịch vụ chất lượng và uy tín cho khách hàng trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng".