Trang Chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

Hội Đồng Quản Trị bao gồm các thành viên sau:

-    Ông Thái Tuấn Tài - Chủ tịch HĐQT

-    Ông Nguyễn Phú Gia - Ủy viên HĐQT

-    Ông Tôn Thất Hùng - Ủy viên HĐQT

-    Ông Phạm Văn Thuận - Ủy viên HĐQT

-    Ông Lê Văn Thu - Ủy viên HĐQT

Ban Kiểm Soát bao gồm các thành viên sau:

-    Bà Nguyễn Minh Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát

-    Bà Trương Thị Anh Đào - Thành viên ban Kiểm soát

-    Ông  Phạm Duy Hải - Thành viên ban Kiểm soát